პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
შრომის ბაზრის მომავალი: შრომისა და სოციალური პოლიტიკის გადააზრების საჭიროება ციფრულ ეპოქაში

სწრაფი ტექნოლოგიური განვითარების ეპოქაში ატიპიური შრომის მაგალითები იზრდება. მნიშვნელოვანია, კრიტიკულად განიხილებოდეს შრომისა და დასაქმების ტრანსფორმაცია და ის შედეგები, რომლებიც დროთა განმავლობაში გავლენას მოახდენს სხვადასხვა სოციალურ პროცესზე.  

სტატია მიზნად ისახავს, ჩაუღრმავდეს გიგ-ეკონომიკის მიერ წარმოქმნილ მრავალმხრივ გამოწვევას და შეისწავლოს პოტენციური გადაწყვეტილებები მშრომელთა კეთილდღეობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. 

რატომ უნდა მაინტერესებდეს ეს თემა?

გიგ-ეკონომიკის სწრაფმა ზრდამ წარმოშვა როგორც უნიკალური შესაძლებლობები, ასევე გამოწვევები. მიუხედავად იმისა, რომ გიგ-სამუშაო უკავშირდება მოქნილობასა და სამეწარმეო თავისუფლებას, ეს ხშირად ხდება სამუშაოს უსაფრთხოების, სოციალური დაცვისა და ადეკვატურ კომპენსაციაზე უარის თქმის ფასად.  

გიგ-ეკონომიკის ევოლუცია და მისი გაფართოება გავლენას ახდენს  შრომის ბაზრის მომავალზე და, შესაბამისად, თითოეულ ჩვენგანზე. მიუხედავად იმისა, ხართ გიგ-მუშაკი თუ სხვა დასაქმების სტატუსის მქონე, გიგ-ეკონომიკის სამომავლო შედეგები მოითხოვს ყველას ყურადღებას. 

ამ თემის შესწავლა და სწორი პოლიტიკის წარმოება გადამწყვეტია შრომის ბაზარზე ინდივიდების უფლებებისა და კეთილდღეობის დასაცავად, რათა მომავლის შრომის ბაზარი გახდეს უფრო სამართლიანი და მდგრადი. 

ჩვენი კომენტარი

სახელმწიფოს ეკისრება პასუხისმგებლობა, დაიცვას გიგ-მუშაკების უფლებები და კეთილდღეობა. სამართლიანობისათვის მნიშვნელოვანია, რომ კრიტიკულად განიხილებოდეს ძალაუფლების დინამიკა, ექსპლუატაციის პრაქტიკა და სტრუქტურული უთანასწორობა, რომელიც თან ახლავს გიგ-ეკონომიკას. ამ გამოწვევების გადასაჭრელად აუცილებელია ქვეყანაში შრომისა და სოციალური პოლიტიკის გადახედვა. 

გადახედვის პროცესი უნდა მოიცავდეს ისეთი ღონისძიებების განხილვას,  როგორებიცაა: გიგ-მშრომელების თანამშრომლებად გადაკვალიფიცირება, სამართლიანი ხელფასის შეთავაზებაჯანდაცვასა და საპენსიო დაგროვების სისტემაზე ხელმისაწვდომობა და კოლექტიური მოლაპარაკებების მექანიზმების ჩამოყალიბება. ამავე დროს, მუშაკებს ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ განათლებისა და ტრენინგის პროგრამებზეც, რათა მუდმივად შეძლონ კვალიფიკაციის ამაღლება. 

რა გამოწვევებია?

გიგ-ეკონომიკაში ეფექტური პოლიტიკის განხორციელებას ბევრგვარი გამოწვევა ახლავს. ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა ბალანსის დაცვა მოქნილობის შენარჩუნებასა (რაც იზიდავს მუშებს გიგ-ეკონომიკაში) და მათთვის ადეკვატური დაცვის უზრუნველყოფას შორის. ეს მოითხოვს დასაქმების კლასიფიკაციის ხელახალი განსაზღვრის გზების მოძიებას, რომლებიც ზუსტად ასახავს გიგ-სამუშაოს ბუნებას და უზრუნველყოფს შესაბამის უფლებებსა და სარგებელს.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა მდგომარეობს პლატფორმაზე დაფუძნებული კომპანიების შესაბამისობის უზრუნველყოფაში. გიგ-ეკონომიკა მუშაობს ციფრულ პლატფორმებზე, რომლებიც ხშირად საერთაშორისოა, რაც ართულებს შრომის რეგულაციების აღსრულებასა და კომპანიებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას, სამართლიან მოპყრობასა და დასაქმებულების დაცვას. ამ გამოწვევის დასაძლევად საჭიროა რეგულირების ინოვაციური მიდგომების, მონიტორინგისა და აღსრულების ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავება.

ძალაუფლების დისბალანსი ასევე წარმოადგენს მნიშვნელოვან დაბრკოლებას. პლატფორმაზე დაფუძნებულ კომპანიებთან მოლაპარაკებებისას გიგ-მუშაკები ხშირად აწყდებიან ძალაუფლების მნიშვნელოვან განსხვავებებს. ეს განსხვავებები კი მათ დაუცველებად აქცევს ექსპლუატაციის პრაქტიკისა და უსამართლო მოპყრობის მიმართ. ძალაუფლების დისბალანსის აღმოფხვრა მოითხოვს კოლექტიური მოლაპარაკებების შესაძლებლობასა და მექანიზმების ჩამოყალიბებას, რაც გიგ-მუშაკებს შესაძლებლობას მისცემს, ეფექტიანად იბრძოლონ უფლებებისთვის და გაიუმჯობესონ სამუშაო პირობები.

პლატფორმების კაპიტალისტური პოლიტიკა მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე აყენებს  გიგ-ეკონომიკის რეგულირებას. პლატფორმაზე დაფუძნებული კომპანიების დომინანტურ პოზიციასა და ეკონომიკურ ძალას შეუძლია შრომის ბაზრის კიდევ უფრო დიფერენცირება და ხელს უშლის თანამშრომელთა უფლებების დაცვას. ამ გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლა მოითხოვს უფრო ფართო სოციალურ-ეკონომიკური სტრუქტურებისა და ძალაუფლების დინამიკის კრიტიკულ შესწავლას, საკუთრების და მმართველობის ისეთი ალტერნატიული მოდელების განხილვას, რომლთა პრიორიტეტიც მუშაკთა კეთილდღეობა იქნება.

საგულისხმოა, რომ საქართველოში გიგ-მუშაკების წინაშე მდგარი გამოწვევების მიმართ პროტესტის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი კურიერების გაფიცვის შემთხვევაა. 

დეტალურად იხილეთ: გიგ ეკონომიკა: მშრომელთა გამოწვევები და შესაძლებლობები

 

რა უნდა შედიოდეს სახელმწიფოს ინტერესებში?

სახელმწიფოს ინტერესები გიგ-ეკონომიკის კონტექსტში მრავალმხრივია, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ იგი ეფუძნებოდეს მოქალაქეთა კეთილდღეობის დაცვასა და სოციალური სამართლიანობის ხელშეწყობას. ვინაიდან გიგ-ეკონომიკა აგრძელებს ზრდას და შრომის ბაზრის შეცვლას, სახელმწიფოს ეკისრება პასუხისმგებლობა, დაიცვას გიგ-მუშაკების შრომითი უფლებები.

სახელმწიფოს ინტერესის ერთ-ერთი გადამწყვეტი ასპექტია გიგ-მუშაკების სამართლიანი ხელფასებისა და შეღავათების უზრუნველყოფა. ბევრ გიგ-მშრომელს აქვს არასტაბილური შემოსავალი და არ მიუწვდება ხელი ტრადიციული დასაქმების შეღავათებზე, მაგალითად, ჯანმრთელობის დაზღვევასა და საპენსიო პოლიტიკაზე.

საჭიროებებზე დაფუძნებული კანონმდებლობის მიღებით, რომელიც ადგენს მინიმალური ხელფასის სტანდარტებს, დამსაქმებელი ვალდებული იქნება, გადაიხადოს სამართლიანი კომპენსაცია და გაფართოვდება სოციალური დაცვა. ამ გზით სახელმწიფოს შეუძლია შეამსუბუქოს უთანასწორობა პლატფორმულ შრომაში და უზრუნველყოს უსაფრთხო სამუშაო პირობები. 

გარდა ამისა, სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს დამხმარე მარეგულირებელი გარემოს შექმნას, რომელიც წაახალისებს პასუხისმგებელ პლატფორმულ ორგანიზაციებს გიგ-ეკონომიკაში. ეს პროცესი უნდა მოიცავდეს შრომის რეგულაციების საგადასახადო მოთხოვნებთან და უსაფრთხოების სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას. ამ პროცესებში კი მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსა და ორგანიზაციების თანამშრომლობა. სახელმწიფომ არ უნდა აირჩიოს რეპრესიული, სანქციებზე დამყარებული პოლიტიკა, რომელიც ყველას დააზარალებს.  

ამავე დროს, მუშაკთა წარმომადგენლობის გაძლიერება და კოლექტიური მოლაპარაკებების ხელშეწყობა აუცილებელია გიგ-მუშაკების ინტერესების დღის წესრიგში დასაყენებლად. სახელმწიფოს შეუძლია, გადამწყვეტი როლი შეასრულოს მექანიზმების შექმნაში, რომელიც საშუალებას მისცემს გიგ-მშრომელებს, აწარმოონ მოლაპარაკებები სამუშაო პირობების გასაუმჯობესებლად და მონაწილეობა მიიღონ იმ გადაწყვეტილებების მიღებაში, რომლებიც გავლენას ახდენს მათ კეთილდღეობაზე. ეს იქნება მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი, რადგან მშრომელებს მიეცემათ შესაძლებლობა, უფრო მკაფიოდ ისმოდეს მათი ხმა. 

შესაბამისად

ციფრულ ეპოქაში სამუშაოების მომავალი მოითხოვს შრომისა და სოციალური პოლიტიკის კრიტიკულ გადააზრებას. თუ სახელმწიფო წინდახედულად მოიქცევა და გიგ-ეკონომიკის გამოწვევებს გააცნობიერებს, შესაძლებელი იქნება, შეიქმნას მუშაობისათის უფრო სამართლიანი, უსაფრთხო და სტაბილური პირობები. აუცილებლად უნდა განახლდეს სოციალური პოლიტიკა,  რომელიც მოერგება შრომის ბაზრის განვითარებად ბუნებას და ყველა მშრომელის კეთილდღეობას.

ამ მიზნების მისაღწევად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, პროფკავშირებისა და პლატფორმაზე დაფუძნებულ კომპანიებს შორის თანამშრომლობას. სწორი პოლიტიკის შექმნის პროცესში მნიშვნელოვანია კვლევების და კრიტიკული თეორიების გამოყენება, რათა გავითვალისწინოთ ყველა იმ არსებული პრობლემა და გამოწვევა, რომელთა წინაშეც დღეს შრომის ბაზარი დგას. სახელმწიფოებმა, სხვადასხვა გამოცდილებასა და საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობით, შესაძლებელია შეიმუშაონ ისეთი მიდგომები, რომლებიც მოერგება ადგილობრივ კონტექსტს. 

ინოვაციური მიდგომების მიღებით, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციების გამოყენებითა და მშრომელთა ინტერესების გათვალისწინებით შესაძლებელია, შეიქმნას მომავალი, რომელშიც ახალი ტექნოლოგიები და შრომის ბაზარი ჰარმონიულად განვითარდება. ეს კი სარგებელს მოუტანს როგორც ინდივიდებს, ისე მთელ საზოგადოებას.

სტატია მომზადდა ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით. გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ემთხვეოდეს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მოსაზრებებს. მისი კომერციული მიზნით გამოყენება იკრძალება ფონდის წერილობითი ნებართვის გარეშე.

მასალა მოამზადეს
ომარ გორდეზიანი
ომარ გორდეზიანი
ავტორი
მერაბ ქართველიშვილი
მერაბ ქართველიშვილი
რედაქტორი
მარიამ სვიმონიშვილი
მარიამ სვიმონიშვილი
რედაქტორი