პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
ზეგანაკვეთური სამუშაოს გაგება და მისი რეგულირების მნიშვნელობა

დღევანდელ სწრაფ, მრავალფეროვან და მომთხოვნ სამუშაო გარემოში ზეგანაკვეთური შრომა სულ უფრო ხშირია. რეგულარულ სამუშაო საათებს მიღმა შრომას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს თანამშრომლებზე, მათ კეთილდღეობაზე, სამუშაოსა და პირად ცხოვრებას შორის ბალანსზე, სამართლიან ანაზღაურებაზე. 

რატომ უნდა მაინტერესებდეს ეს თემა?

ზეგანაკვეთური სამუშაო კაპიტალისტურ სისტემებში ძალაუფლების დინამიკის სიმბოლოა,  მშრომელები ხშირად თავს, პირად დროსა და კეთილდღეობს სწირავენ დამსაქმებლების სასარგებლოდ. 

საგულისხმოა, რომ როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ სექტორში ეს უფლება ხშირად ირღვევა. ეს კი გავლენას ახდენს დასაქმებულის ფიზიკურ და ემოციურ მდგომარეობაზე, ხშირია პროფესიული სტრესი, გადაწვა, რაც ასევე აისახება შესრულებულ სამუშაოზე.

ჩვენი კომენტარი

დაურეგულირებელი ზეგანაკვეთური შრომა მნიშვნელოვან პრობლემას უქმნის მშრომელების კეთილდღეობას. ამ გამოწვევაზე საუბრისას ყურადღება უნდა გამახვილდეს არსებულ სისტემაში ძალაუფლების დინამიკასა და ექსპლუატაციის შემთხვევების მრავალფეროვნებაზე.  

შესაბამისად, ზეგანაკვეთური სამუშაო მოითხოვს სახელმწიფოს მხრიდან ყურადღებასა და ქმედითი კონტროლის მექანიზმის შემუშავებას, რათა დაიცვას მშრომელთა უფლებები.

რა უნდა ვიცოდეთ?

  • ზეგანაკვეთური სამუშაო გულისხმობს ისეთ სამუშაო საათებს, რომლებიც აღემატება სტანდარტულ ან შეთანხმებულ სამუშაო დროს. დამატებითი საათები შეიძლება იყოს დამსაქმებლების მიერ მოთხოვნილი ან დასაქმებულის მიერ ნებაყოფლობით აღებული  სამუშაოს მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად ან დამატებითი შემოსავლის მისაღებად.      

დასაქმებულმა წინასწარ უნდა იცოდეს, რომ მას მოუწევს ზეგანაკვეთური მუშაობა და დამსაქმებელმა მისგან თანხმობა უნდა მიიღოს. 

  • ზეგანაკვეთური სამუშაო ხშირად ამძაფრებს ძალაუფლების დისბალანსს სამუშაო ადგილზე. ამ დინამიკამ შეიძლება გამოიწვიოს მშრომელების ექსპლუატაცია, ვინაიდან ისინი შეიძლება იძულებულნი იყვნენ, იმუშაონ დადგენილზე მეტი საათი სამართლიანი ანაზღაურების ან ადეკვატური დასვენების გარეშე.
  • ზეგანაკვეთური სამუშაოსთვის სამართლიანი ანაზღაურება გულისხმობს ნამუშევარი საათების ჩვეულებრივ საათობრივ ხელფასზე მეტ და ღირსეულ ანაზღაურებას. გაზრდილი კომპენსაცია ხილვადს ხდის იმ დამატებით ძალისხმევას და მსხვერპლს, რომელსაც  დასაქმებულები მათი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საათების მიღმა ასრულებენ. ზოგჯერ თანამშრომლებს შეიძლება შესთავაზონ დამატებით პროპორციული დასვენების დროით სარგებლობა, ნაცვლად ზეგანაკვეთური სამუშაოსთვის ფულადი კომპენსაციისა. ეს პრაქტიკა მშრომელებს საშუალებას აძლევს, დააბალანსონ სამუშაო და პირადი ცხოვრება, მაგრამ, რა თქმა უნდა, ეს მხარეთა შორის შეთანხმების შედეგი უნდა იყოს. 

გენდერული განზომილება:

ზეგანაკვეთური სამუშაო კვეთს სხვა სოციალური სამართლიანობის საკითხებს, მაგალითად, გენდერულ უთანასწორობასა და არასტაბილურ დასაქმებას. ქალებს უფრო ხშირად უწევთ ბრძოლა უკეთესი ხელფასისა და სამუშაო პირობებისათვის. გენდერულმა დისკრიმინაციამ და მიკერძოებულობამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს დამსაქმებლების გადაწყვეტილებებზე ზეგანაკვეთური სამუშაოს განაწილებისა და კომპენსაციის შესახებ. 

ქალებს შეიძლება შეექმნათ ბარიერები ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესაძლებლობებთან წვდომისას ან დაექვემდებარონ უსამართლო განაწილების პრაქტიკას. შესაძლებელია, ანაზღაურების გარეშე მოუწიოთ ზეგანაკვეთურად მუშაობა, როდესაც მათ სამსახურს მიღმა საშინაო შრომის შესრულებაც უწევდეთ. შედეგად კი დრო საკუთარი თავისთვის ან დასვენებისთვის აღარ რჩებათ. 

საბოლოო ჯამში,

ზეგანაკვეთური სამუშაოს და მასთან დაკავშირებული გამოწვევების განხილვისას მნიშვნელოვანია, ყურადღება გავამახვილოთ იმ მოთხოვნებზე, რომლებსაც სახელმწიფო უნდა არეგულირებდეს. უპირველეს ყოვლისა, უნდა არსებობდეს მკაფიო და აღსასრულებელი საკანონმდებლო ბაზა მშრომელების დასაცავად, ასევე რეგულაციები მაქსიმალური სამუშაო საათების, ზეგანაკვეთური სამუშაოს კომპენსაციისა და ექსპლუატაციისგან დაცვის შესახებ. 

ამან კი პრიორიტეტი უნდა მიანიჭოს სამართლიანი კომპენსაციის პრაქტიკას და უზრუნველყოს, რომ ყველა დასაქმებული სათანადო ანაზღაურებას მიიღებს დამატებითი სამუშაო საათებისთვის.

სტატია მომზადდა ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით. გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ემთხვეოდეს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მოსაზრებებს. მისი კომერციული მიზნით გამოყენება იკრძალება ფონდის წერილობითი ნებართვის გარეშე.
მასალა მოამზადეს
ომარ გორდეზიანი
ომარ გორდეზიანი
ავტორი
მერაბ ქართველიშვილი
მერაბ ქართველიშვილი
რედაქტორი
მარიამ სვიმონიშვილი
მარიამ სვიმონიშვილი
რედაქტორი