პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
კომენტარი ხალხისთვის (მიმდინარე)

დონორი: სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI)

თანხა: 9 996 ევრო

ვადები: 20/02/2024 - 19/08/2024

პროექტის დასახელება: კომენტარი ხალხისთვის

პროექტის აღწერა: პროექტის მიზანია დემოკრატიული ინსტიტუტების კვლევის ცენტრისა და მისი პლატფორმა კომენტარის საზოგადოებრივი ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალობის ხარისხის გაზრდა ორგანიზაციული განვითარების გზით. 

პროექტის შედეგები: პროექტის შედეგად, ორგანიზაცია მოამზადებს ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელოს, განაახლებს ფინანსური ადმინისტრირების სახელმძღვანელოს, შეიმუშავებს კიბერუსაფრთხოების დოკუმენტსა და გააძლიერებს ვებ-გვერდის შესაძლებლობებს.