პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
კომენტარი ხალხისთვის

დონორი: კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრ (CTC)

თანხა: 2 952 ევრო

ვადები: 01/07/2022 – 01/12/2022

პროექტის დასახელება: „კომენტარი ხალხისთვის“

პროექტის აღწერა: პროექტის მიზანია გაზარდოს პლატფორმა „კომენტარის“ შესაძლებლობები და გაზარდოს წვდომა მომზადებულ მასალებზე და მათ საფუძველზე, შექმნას პირველი მულტიმედია პროდუქტები აქტუალურ საკითხებზე.

პროექტის შედეგები: პროექტის შედეგად, გაუმჯობესდა პლატფორმის კომუნიკაციების სტრატეგია, მომზადდა რემდენიმე ვიდეო და ინფოგრაფიკა საზოგადოებაში აქტუალურ საკითხებზე, როგორებიცაა, საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესი, მართლმსაჯულების სისტემა, სოციალური და შრომითი უფლებები.