პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
კომენტარის საქმიანობის ეფექტიანობის გაუმჯობესება (მიმდინარე)

დონორი: კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი (CTC)

თანხა: 5 682,9 ლარი

ვადები: 01/02/2024 - 30/04/2024

პროექტის დასახელება: პლატფორმა „კომენტარის“ საქმიანობის ეფექტიანობის გაუმჯობესება

პროექტის აღწერა: პროექტის მიზანია დემოკრატიული ინსტიტუტების კვლევის ცენტრისა და პლატფორმა „კომენტარის“ სტრატეგიისა და მონიტორინგი-შეფასების სისტემის შემუშავება-დანერგვა.

პროექტის შედეგები: პროექტის შედეგად, ორგანიზაცია განაახლებს სტრატეგიას, შეიმუშავებს მონიტორინგი-შეფასების სისტემას და დანერგავს დოკუმენტებს თანამშრომლებს შორის, ტრენინგის მეშვეობით.