პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
სოციალური პოლიტიკის შესახებ კრიტიკული ცოდნის შექმნა

დონორი: ფრიდრიხ ებერტის ფონდი

თანხა: 30 805 ლარი

ვადები: 15/04/2022 – 15/10/2022

პროექტის დასახელება: „სოციალური პოლიტიკის შესახებ კრიტიკული ცოდნის შექმნა“ 

პროექტის აღწერა: პროექტის მიზანია პლატფორმა „კომენტარისა“ და მისი ვებ-გვერდის შექმნა. ასევე, პირველი მასალების მომზადება სოციალური დაცვისა და კეთილდღეობის, შრომითი უფლებების, მიგრაციისა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ.

პროექტის შედეგები: პროექტის შედეგად, შეიქმნა პლატფორმა „კომენტარი“ და მისი ვებგვერდი, შემუშავდა კომუნიკაციების სახელმძღვანელო, მომზადდა ინფორმაციული და ანალიტიკური მასალა.