პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
ტრანსფორმაციული აკადემია (მიმდინარე)

დონორი: ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო

პარტნიორი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანხა: 14 400 ლარი

ვადები: 04/03/2024 - 04/07/2024

პროექტის დასახელება: ტრანსფორმაციული აკადემია: კრიტიკული სამართლებრივი თეორიის მეინსტრიმინგი საზოგადოებრივი სამართლიანობისთვის

პროექტის აღწერა: პროექტის მიზანია კრიტიკული სამართლებრივი თეორიის შესახებ ცოდნის გაძლიერება ახალგაზრდებსა და სამოქალაქო აქტივისტებში

პროექტის შედეგები: პროექტის შედეგად, სტუდენტებსა და სამოქალაქო აქტივისტებს უკეთესი აკადემიური ცოდნა ექნებათ კრიტიკული სამართლებრივი თეორიის შესახებ, რაც მათ შესაძლებლობას მისცემს დემოკრატიული მმართველობის კრიზისის დასაძლევად შეიმუშავონ ალტერნატიული ხედვების.