პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
ვეტინგი საქართველოში
„ევროკომისიამ 9 რეკომენდაციაში ერთ-ერთ საკითხად მიუთითა სასამართლოში ვეტინგის აუცილებლობის შესახებ. ვეტინგის მთავარი მიზანი არის შეაფასოს საჯარო მოხელე, რამდენად შეესაბამება ის იმ თანამდებობას, რომელსაც იკავებს“
ნახეთ კომენტარის რედაქტორის სოფო ვერძეულის ვიდეო – „ვეტინგი საქართველოში – კითხვები და პასუხები“
მასალა მოამზადეს
სოფო ვერძეული
სოფო ვერძეული
ავტორი